Skip to content

Huishoudelijk reglement

1.   ALGEMEEN

Dit zijn de huisregels van Winterswijkse Watersport Vereniging (WWV) waar iedereen zich aan dient houden om ervoor te zorgen dat we een gezellige vereniging blijven.
De WWV streeft erna  een vereniging te zijn waar met ambitie en plezier zwemmen en waterpolo wordt beoefend.
Het huishoudelijke reglement is gebaseerd op de statuten van WWV (9 juni 1994) en aangevuld met recente maatschappelijke onderwerpen.
De vereniging WWV is gevestigd in de gemeente Winterswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40101749.

2.    ORGANISATIE

De WWV kent in principe vier afdelingen; basiszwemmen, masters, waterpolo en zwemmen. De afdelingen zijn in principe vertegenwoordigd in het bestuur, Daarnaast zijn er verschillende commissies en of secretariaten voor specifieke ondersteuning.

 • Afdelingen

De afdelingen kiezen uit hun midden een persoon die als afgevaardigde naar het bestuur wordt voorgedragen en als zodanig door de algemene vergadering worden gekozen. Per afdeling is een lid vertegenwoordigd in het bestuur.

Commissies

Meer informatie over der de verschillende commissies vindt u in de bijlagen.
Hieronder staat een principe schets van de organisatie.

Figuur 1 : Organigram WWV

Huisstijl

De huisstijl is in principe op de website te zien.
Voor specifieke (technische) informatie rond huisstijl, kleurstelling, logos e.t.c kan contact opgenomen worden met het bestuur of de (content) beheerder van de website.

Clubkleding

WWV heeft o.a. shirts, korte broeken en zwemcaps. Deze zijn voorzien van het WWV-logo en eventuele sponsoren. Bij verenigingsactiviteiten, wedstrijden wordt verwacht dat deze kleding door leden wordt gedragen. De kleding wordt in grotere aantallen collectief door de vereniging ingekocht en wordt in bruikleen verstrekt aan de leden.

Normen en waarden

WWV vindt het belangrijk dat al onze leden veilig en sportief  de zwemsport kunnen beoefenen..
De KNZB noemt dat Code Blauw. Code Blauw is ervoor om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. We streven naar een situatie waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel (sportief) plezier maakt samen i
Kort samengevat WWV moet een fijne en veilige vereniging zijn!
de Kernwaarden hiervoor zijn:

 • Heb respect voor je medesporters
 • Heb respect voor vrijwilligers en verenigingsfunctionarissen
 • Samen vieren van successen maar ook het dragen van tegenvallers
 • Wens de tegenstander succes en bedank ze na afloop voor de wedstrijd.
 • Positief aanmoedigen en coachen
 • Pesten en of “shamen” (ook digitaal) wordt niet getolereerd
 • Nederlands is in principe onze voertaal
 • Geen mobieltjes in de kleedkamer/zwemzaal
 • Iedereen dient zich te houden aan de geldende regels van de te bezoeken zwemaccommodaties
 • De instructies van het personeel van de zwemaccommodaties moeten worden opgevolgd

Als je ongewenst gedrag ervaart, maak het bespreekbaar met de veroorzaker of trainer/coach Je kunt eventueel ook terecht binnen de afdeling, bij een bestuurslid of de vertrouwenspersoon (zie website).
Meer gespecificeerde (gedrags)regels rond trainingen, gebruik accommodatie/materialen, wedstrijden en vervoer zijn in de bijlagen opgenomen.

3.    LIDMAATSCHAP

Proefperiode

Als je erover denkt om lid te worden kun je één maand gratis deel te nemen aan trainingen voordat je lid wordt

Aanmelding als lid

kan via het aanmeldingsformulier op de website of een aanmeldingsformulier, in te leveren bij de trainer of een bestuurslid .
Jeugdleden moeten in principe het C-diploma hebben. De trainers kunnen bij uitzondering op basis van proefzwemmen oordelen dat een jeugdlid toch toegelaten wordt.
Seniorleden moeten voldoende kunnen zwemmen. Dit wordt door de trainer beoordeeld.
Medische zaken die van invloed kunnen zijn bij het beoefenen van de zwemsport behoor je te melden bij de trainer. Dit voor jouw eigen gezondheid en veiligheid.

Wat krijg je als je lid wordt:

 • Je kunt deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten en gebruik maken van de
 • Je bent als lid van de vereniging collectief -via de KNZB- verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekeringen gelden alleen tijdens alle activiteiten binnen verenigingsverband en tijdens het komen en gaan. Vrijwilligers zijn ook verzekerd via een collectieve verzekering via de Gemeente Winterswijk

Contributie:

wordt in de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld en staat op de website. We kennen verschillende lidmaatschapscategorieën

 • Minioren, tot 12 jaar
 • Junioren, 12 t/m 17 jaar
 • Senioren, 18 jaar en ouder, met een KNZB-startvergunning
 • Senioren recreatief, 18 jaar en ouder, (geen KNZB-startvergunning)
 • Bij de contributie wordt een bedrag voor trainingsmaterialen en kleding opgeteld
 • Voor bijzondere kosten en kortingen zie de bijlage.

Wijze van betalen:

 • Alleen middels een machtiging voor automatisch incasso (onderdeel van het aanmeldingsformulier), die u aan de vereniging geeft.
 • Indien de contributie na 3 pogingen nog niet geïnd kan worden kan de vereniging incassokosten toevoegen. Dit ter beoordeling van de penningmeester.
 • De contributie zal per twee maanden in de eerste week van de 2e maand worden geïnd.
 • De gemeente biedt voor enkele doelgroepen ondersteuning voor betaling van ( o.a. de “meedoenregeling voor kinderen”). Je kunt voor info contact opnemen met de penningmeester

Verplichtingen a.g.v. het lidmaatschap:

Wij hebben grote waardering voor al die mensen die nu al belangeloos hun vrije tijd in onze vereniging stoppen. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is echter dat iedereen binnen onze club meedoet aan het welzijn van WWV. Met dit beleid maken wij het voor elk lid mogelijk om gemakkelijk een eigen bijdrage te leveren. Onze club heeft namelijk iedereen hard nodig om betaalbaar zwemmen en waterpolo te blijven bieden én een sociale functie binnen onze gemeente te blijven vervullen.
Het beleid heeft betrekking op alle leden van de club, waaronder:

 • de ouders/verzorgers van de jeugd tot 18 jaar
 • de spelers van de waterpoloteams, de zwemmers en de masters.

Voor leden die zich echt niet willen inzetten, hebben wij helaas geen plek binnen de vereniging.

Voor uw inzet kunt u denken aan taken als; trainer/coach/, scheidsrechter/ W-officials/ tijdwaarnemer, toezichthouder, organisator van activiteiten etc.
Leden die naar het voortgezet onderwijs gaan worden geacht ondersteuning te bieden bij de (jeugd)trainingen. (bij voorkeur het basiszwemmen), zij kunnen hiermee hun ouders ontlasten. Indien de vereniging uw inzet nodig heeft, zal u hierover tijdig worden geïnformeerd.
Elk lid c.q. ouder/verzorger van een lid heeft de mogelijkheid vervanging te regelen of van taak te ruilen met een ander lid c.q. ouder/verzorger van lid.
Leden en of ouders die rijden voor de vereniging dienen een inzittendenverzekering te hebben.
Waterpolospelers die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt worden geacht te fungeren als W-official. Zij volgen hiervoor de verplichte cursus W-official bij de eerstvolgende gelegenheid nadat zij 16 jaar zijn geworden. De cursuskosten zijn voor de vereniging. Jeugdleden kunnen hiermee hun ouders ontlasten.
Deelname aan de zwemtest is, tenminste eens per twee jaar, verplicht voor elk lid dat valt in de categorie junior of senior.
Het niet uitvoeren van vrijwilligerstaken kan leiden tot uitsluiting van verenigingsactiviteiten en of deelname aan wedstrijden of competitie. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

Dient te gebeuren per email aan de ledenadministratie, minimaal 2 weken voor de opzegdatum. Daarna zal het lidmaatschap eindigen per 1 juli of 1 januari. In de tussenliggende periode is men contributie verschuldigd en zal de inning daarvan doorlopen

Royering lidmaatschap

Bij het niet nakomen van een der punten van het reglement, kan het bestuur overgaan tot royering. Dit zal schriftelijk worden medegedeeld aan het desbetreffend lid.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is verplicht voor alle functionarissen in de vereniging. Het bestuur vraagt een VOG aan voor het bestuur, officials, trainers/coaches boven de 18 jaar. Als vereniging komen onze vrijwilligers in aanmerking voor een gratis VOG voor de verenigingsactiviteiten.
De aanvraag van een VOG wordt op initiatief van het bestuur gedaan. Wordt een aangevraagde VOG niet verstrekt, dan mag deze persoon geen vrijwilligersfunctie uitvoeren binnen onze vereniging.
Het regelen van een VOG is een belangrijke stap in het veiliger sporten binnen de vereniging.

4.    ALGEMENE LEDENVERGADERING

Ouders van minderjarige leden zijn welkom op de algemene ledenvergadering.

Stemrecht is overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

5.    SLOTBEPALING

Dit huishoudelijk reglement moet gezien worden als aanvulling op de statuten.

 1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over haar beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Leden Vergadering af.
 2. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene leden vergadering. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet tenminste 6 weken voor de ledenvergadering bij het bestuur zijn ingediend.
 3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient in de agenda van de betreffende algemene leden vergadering te zijn opgenomen en dient voor die vergadering aan de leden te zijn medegedeeld. Het besluit tot wijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle wettige vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels en bepalingen.
 5. Een wijziging treedt in werking op datum, na aanname op de betreffende algemene leden vergadering.

Vastgesteld in de algemene leden vergadering op 16 april 2024.

10.    Bijlage – commissies

Basiszwemcommissie

 • De basiszwemcommissie draagt zorg voor de goede gang van zaken op de haar ter beschikking staande uren voor trainingen en wedstrijden.
 • Zij draagt er zorg voor dat op de trainingsuren een gekwalificeerde trainer aanwezig is, die de leiding heeft welke hem door de commissie is opgedragen.
 • Zij draagt ook zorg voor voldoende aanwezig kader.
 • Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin het basiszwemmen binnen de vereniging.

Masterscommissie

 • De masterscommissie draagt er zorg voor dat op de trainingsuren volgens opgesteld rooster gekwalificeerd toezicht aanwezig is.
 • Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin het masterszwemmen binnen de vereniging

Waterpolocommissie

 • De waterpolocommissie draagt zorg voor de goede gang van zaken op de haar ter beschikking staande uren voor trainingen en wedstrijden.
 • Zij draagt er zorg voor dat op de trainingsuren een gekwalificeerde trainer aanwezig is, die de leiding heeft welke hem door de commissie is opgedragen.
 • Zij draagt zorg voor voldoende aanwezig kader.
 • De waterpolocommissie zorgt voor de inschrijving van de teams voor de competitie voor de K.N.Z.B, waterpolotoernooien, kringtrainingen.
 • Zij ziet er op toe, dat de waterpoloërs die op de wedstrijden uitkomen een geldige startvergunning hebben alsmede een geldige legitimatiekaart van de K.N.Z.B.
 • De waterpolocommissie meldt de wensen voor het afhuren van accommodatie voor trainingen, wedstrijden/competities bij de penningmeester.
 • Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin het waterpolo in de vereniging.

Zwemcommissie

 • De zwemcommissie draagt zorg voor de goede gang van zaken op de haar ter beschikking staande uren voor trainingen en wedstrijden.
 • Zij draagt er zorg voor dat op de trainingsuren een gekwalificeerde trainer aanwezig is, die de leiding heeft welke hem door de commissie is opgedragen.
 • Zij draagt zorg voor voldoende aanwezig kader.
 • Zij draagt zorg voor de inschrijving op competities, zwemwedstrijden en andere zwemevenementen.
 • Zij zorgt dat de in de competitie uitkomende leden op de wedstrijden een geldige startvergunning hebben.
 • Een door de zwemcommissie nader aan te wijzen persoon, die aan het bestuur kenbaar wordt gemaakt, heeft het recht om alleen voor wedstrijden en competities het bad bij de betreffende instantie af te huren. Hiervan wordt het bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 • Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin het wedstrijdzwemmen binnen de vereniging.

Activiteitencommissie

 • Organiseert (ondersteund) diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld; Jeugdkamp, WWV-huldigingen, WWV-dag, Jasperssportdag.
 • Biedt ondersteuning bij de organisatie van wedstrijden en evenementen zoals Splash & Fun en GMK

Pr.-/sponsorcommissie

 • Onderhoudt contact met sponsoren van WWV.
 • Coördineert berichtgeving naar de pers.

Kascommissie

Zie statuten financiële commissie artikel 16 lid 3 – 8.

11.    Bijlage – Contributie

Bijzondere en overige kosten:

De contributie is inclusief de kosten die samenhangen met de afdrachten aan de KNZB. (peildatum 1 januari).
Individuele opgelegde boetes worden doorbelast aan desbetreffende lid.
Inschrijfgelden voor competities worden door de vereniging betaald. Tegemoetkoming in inschrijfgelden voor individuele wedstrijden en/of toernooien worden door het bestuur vastgesteld.
Deelname cursus; het bestuur bepaalt per aanvraag in hoeverre financieel wordt tegemoet gekomen en onder welke voorwaarden en restricties.
De hoofdtrainer/coach heeft recht op een reiskostenvergoeding per km voor het bezoeken van kampioenschappen, indien er geen meerijd mogelijkheid is
Kortingen:
Elk lid dat voldoet aan een van de onderstaande definities kan bij het bestuur een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een aangepast tarief.

 • Studenten; Extern studerende leden die niet kunnen deelnemen aan doordeweekse trainingen en daarom trainingen volgen bij een andere vereniging en aantoonbaar lid zijn van die vereniging.
 • Gezinskorting; in aanmerking komt elk 2e en daaropvolgend lid woonachtig op hetzelfde adres.

12.    Bijlage – Privé sponsering

Privé sponsoring wordt door WWV toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Het betreffende lid draagt tijdens officiële gelegenheden de WWV-sponsorkleding als representant van WWV en niet de kleding van de privé sponsor.

13.    Bijlage – gedragsregels

Trainingen

 • Van de leden wordt verwacht dat zij aan de voor hen vastgestelde trainingen deelnemen. Bij verhindering dient dit gemeld te worden aan de trainer.
 • Alle trainingstijden -behalve de allereerste trainingstijd-, worden meegedeeld door de trainers. Op de website staat een actuele kalender voor iedere doelgroep.
 • Van ieder lid wordt verwacht 5 minuten voor aanvang van de training gedoucht en in zwemkleding aanwezig te zijn in de zwemzaal.
 • De kleedruimtes en douches zijn beschikbaar voor de leden vanaf 15 minuten voor aanvang van de eerste training en tot 15 minuten na de laatste training.
 • Het douchen voor de training is verplicht.
 • Het is verplicht i.v.m. je eigen hygiëne en die van anderen badslippers te dragen.
 • De trainer zorgt voor de goede gang van zaken tijdens de door hem of haar gegeven training. Hij/zij is bevoegd een lid dat de training verstoort, weg te sturen van deze training. Hij/zij zal hiervan altijd mededeling doen aan het de betreffende afdelingscommissie en of bestuur. Het bestuur kan dan beoordelen of verdere stappen noodzakelijk zijn.
 • De aanwijzingen van de trainer of de door het bestuur aangestelde vrijwilligers, moeten gevolgd worden.
 • In de kleedkamers is het gebruik van telefoons of andere apparatuur waarmee foto’s/films gemaakt kunnen worden niet toegestaan.

14.    Bijlage – gebruik accommodatie en materialen

 • Er is te allen tijde een toezichthouder aanwezig.
 • Als de aangewezen toezichthouder niet kan dan zorgt hij/zij zelf voor een vervanger.
 • Indien er geen toezichthouder aanwezig dan is het betreden van het instructiebad en andere faciliteiten niet toegestaan.
 • De toezichthouder draagt clubkleding en is als zodanig herkenbaar.
 • De toezichthouder / trainer vult het logboek in
  (alle aanwezige WWV-ers en eventuele gasten tellen).
 • Met het zwembad en alle materialen dient zorgvuldig te worden omgesprongen. Zuinig dus met ballen, netten, doelen, lijnen, meubilair enz.
 • Het gebruik van ballen is alleen toegestaan in het grote zwembassin
 • Voor de waterpolo geldt dat de netten achter de doelen moeten zijn aangebracht.
 • Voor alle gebruikers geldt dat de ballen niet in de ballenwagen mogen worden gegooid. Dit i.v.m. het gevaar van beschadiging van lampen, ruiten enz.
 • Bij wedstrijden is alleen het voorste deel van het ondiepe bad (tot de lijn) toegankelijk.(kreek, glijbaan, bubbelbad, stoomcabines etc dus niet)
 • Bij wedstrijden is het bad is niet geopend voor andere gebruikers.

15.    Bijlage – deelname aan wedstrijden

Algemeen

 • De trainers/coaches bepalen wie deelneemt aan de wedstrijden
 • Voor competitie wedstrijden is een startvergunning van de KNZB vereist. Wie een startvergunning krijgt, wordt door de trainers bepaald.
 • Voor een startvergunning is een sportkeuring niet vereist. Gezien de intensiteit van inspanning bij zowel de zwemsport als het waterpolo adviseren de trainers dit wel.
  Wenst een van de leden een sportkeuring dan dient hij of zij zelf initiatief te nemen, bijv. een sport medisch onderzoek. De verantwoordelijkheid ligt bij de sporter zelf en eventueel bij zijn of haar ouders/verzorgers. Raadpleeg hiervoor ook uw zorgverzekering.
 • Het regelmatig zonder geldige reden niet bezoeken van de trainingen kan gevolgen hebben voor het opstellen bij wedstrijden.
 • Bericht van verhindering; iedere deelnemer aan wedstrijden/competie is verplicht, ingeval van verhindering zich volgens de geldende termijnen af te melden, direct bij de trainer of coach zodat het nog mogelijk is iemand anders op te stellen. Iedere deelnemer wordt geacht zich medeverantwoordelijk te voelen voor z’n team.
 • De door de KNZB opgelegde boetes worden op het betreffende lid verhaald. Uitzondering hierop zijn boetes opgelegd aan leden bij invulling van hun vrijwilligers taak. Van teams wordt verwacht dat zij de competitie afmaken. Dit in verband met het compleet houden van het team.

Vervoer naar wedstrijden

 • Gebeurt door middel van eigen vervoer, de begeleider/ coach/ aanvoerder zal hiervoor leden en/ of hun ouders inschakelen Bij het vervoer wordt uitgegaan van het maximale aantal inzittenden per auto volgens de inzittende verzekering en het aantal aanwezige autogordels.
 • De bestuurder/eigenaar van de auto, die rijdt voor de vereniging, is verplicht een inzittendenverzekering te hebben. Eventuele schade aan de auto kan niet op de vereniging verhaald worden.
 • Iedere deelnemer gaat met dezelfde auto terug waarmee hij gekomen is. Indien hiervan afgeweken wordt, dan dient dit gemeld te worden bij de begeleidende trainer/coach.
 • Het gaan op eigen gelegenheid naar een wedstrijd moet vooraf gemeld worden zodat niet nodeloos op iemand wordt gewacht.
Back To Top
Zoeken